iyimi boyle bilgi sitesi

Namaz Sureleri ve Anlamları

Dini Bilgiler 7 Haziran 2017
Namaz Sureleri ve Anlamları

Namaz Farsça bir kelimedir. Farsçada ta’zim (büyük saygı) için eğilmek, kulluk, ibadet anlamındadır. Salat kelimesinin karşılığı olarak Türkçeye çevrilmiştir. Namazda okunan surelerin okunuşu ve anlamları şu şekildedir.

Ayet-el Kursi Suresi

Ayet-el Kursi okunuşu: Allahu la ilahe illa huve-lhayyu-l kayyûm(u) la te/ḣużuhu sinetun vela nevm(un) lehu ma fî-ssemavati vema fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illa bi-iżnih(i) ya’lemu ma beyne eydîhim vema ḣalfehum vela yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illa bima şa(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemavati vel-ard(a) vela yeûduhu hifzuhuma vehuve-l’aliyyu-l’azîm(u)

Ayet-el Kursi anlamı: Ondan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Fatiha Suresi

Fatiha okunuşu: 1- “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 2- Elhamdulillahi Rabbi’l-alemîn. 3- Er-Rahmani’r-Rahîm. 4- Maliki yevmi’d-dîn. 5- İyyake na’budu ve iyyake neste’în. 6- İhdine’s-sırata’l-mustekîm. 7- Sırata’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dallîn.”

Fatiha anlamı: 1- “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd; alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahman ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Fil Suresi

Fil Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashabi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebabîl. 4- Termîhim bi-hıcaratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- Li îlafi kurayş. 2- Îlafihim rihlete’ş-şitai ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe haze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’ın ve amenehum min havf.

Kureyş Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Kureyş’in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu evin (mabed’in, Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Maun Suresi

Maun Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezalike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve la yehuddu ala ta’ami’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salatihim sahûn. 6- Ellezînehum yuraûn. 7- Ve yemne’ûne’l-ma’ûn.

Maun Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükafatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekatı) da engellerler.

Kevser Suresi

Kevser Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “İnna a’tayna ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şani’eke huve’l-ebter

Kevser Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Kafirûn Suresi

Kafirûn Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Gul ya eyyuhe’l-kafirûn. 2- La a’budu ma ta’budûn. 3- Ve la entum abidûne ma a’bud. 4- Vela ene abidun ma abettum. 5- Vela entum abidûne ma a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirûn Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: Ey kafirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Suresi

Nasr Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “İza cae nasrullahi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nase yedhulûne fî dînillahi efvaca. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kane tevvaba.

Nasr Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Suresi

Tebbet Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Tebbet yeda ebî lehebin ve tebb. 2- Ma ağna ‘anhu maluhû ve ma keseb. 3- Seyasla naran zate leheb. 4- Vemraetuhû hammalete’l-hatab. 5- Fî cîdiha hablun min mesed.

Tebbet Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Suresi

İhlas Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm.1- “Gul huvallahu ehad. 2- Allahu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Suresi

Felak Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri ma halak. 3- Ve min şerri ğasikın iza vekab. 4- Ve min şerri’n-neffasati fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hasidin iza hased.

Felak Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Suresi

Nas Suresi okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nas. 2- Meliki’n-nas. 3- İlahi’n-nas. 4- Min şerri’l-vesvasi’l-hannas. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nas. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nas.

Nas Suresi anlamı: —Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.