iyimi boyle bilgi sitesi

Aksaraylı Ünlüler

Aksaraylı Ünlüler

Aksaray, 1080 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman’ın eline geçmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hakimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470 yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından Osmanlı hakimiyetine alınmıştır.

Aksaray ilimiz tarihi boyunca çok önemli yazarlar, şairler, tarihçiler, siyasetciler, halk ozanları, Osmanlı devlet adamları ve Genç osman gibi kahramanlar yetiştirmiştir.

Alaeddin Ali: Aksaraylı Şeyh ve Yazardır. Muhiddin Arabî’nin ‘Anka’yı-ı Magrib’ine’ şerh yazmıştır. 1533 yılında vefat etmiştir.
Ali Ekecik: Şair Ali Ekecik, 19 Eylül 1959 yılında Aksaray’da doğdu. Şairin eserleri: Şiir: Filiz Süren İlahiler (1996), Göçüyor Kalbim (1999).
Ali Rıza Alaboyun: Siyasetçi.
Arif Delen: Halk Ozanı.
Aşık Murat Coşkun: Halk Ozanı.
Cemal Halveti (Osmanlı devrinde yaşamış mutasavvıf, divan şairi ve müfessir)
Cemaleddin Muhammed (Osmanlı evliya ve ulemasının büyüklerindendir)
Cemaleddini Aksarayi :Murat Hüdavendigar döneminde yaşamış hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp dallarında eserler vermiş, Aksaray-i nisbesinden dolayı Aksaraylı olarak kabul edilen ancak Tebriz-i nisbesinden dolayı da Tebriz’de doğmuş olabileceği varsayılan alim bir insandır.
Deli Hamid: Aksaraylı bir Kazaskerdir. Şeyhülislâm Yahya Efendiyle, Acem Mehmed Efendiye Danişmend olmuştur. Osmanlı medreselerinde ders okutmuştur. Bazı illerde kadılık görevinde bulunmuştur. İlmiye sınıfından vergi alınmak istendiğinde 4. Mehmet’i sert bir dille eleştirdiği için önce Rodos’a ve sonra da Kıbrıs’a sürgün edilmiştir. Molla Hüsrev’in Mir’âtına değerli, haşiyeler yazmıştır. 1687 yılında vefat etmiştir.
Emel Demiryürek: 1955 yılında Aksaray’ın Ortaköy İlçesinin Akpınar köyünde dünyaya gelmiştir. Besteci, yazar kimliğinin yanında aynı zamanda forklor araştırmacıdır.
Fethi Ülkü: Siyasetçi.
Fikret Otyam: Ressam, Fotoğrafçı, Köşe yazarı.
Fuzeyl Çelebi: Osmanlı devleti’nde kadılık görevinde bulunan Fuzeyl Çelebi 1514-1583 yıllarında yaşamıştır. Aksaraylı Fuzeyl Çelebi aynı zamanda müderris ve yazardır. Zembili Ali Efendi’nin oğludur. Çok iyi tahsil görmüştür. Ferâize ve Fıkıh usulüne dair eserleri vardır.
Genç Osman: Osmanlı tarihinden en çok padişah Genç Osman ile karıştırılan kahramanımızdır. Kendisinin ünvanı Bağdat Fatihi Genç Osman’dır. Bağdat Fatihi Genç Osman bir askerdir. Kendisi Aksaray ilimizin Dorikini köyünde dünyaya gelmiştir. Zaten daha sonra Dorikini olan köyün isminde Genç Osman köyü olarak değiştirilmiştir. 1613 yılında doğan Genç Osman, 17 yaşında Bağdat seferinde kahramanca savaşırken şehit olmuştur. Genç Osman, Bağdat kalesine yapılan seferde en önden giden kahraman askerlerimizden biridir. Düşmana korku salan Genç Osman, Osmanlı sancağını Bağdat kalesinin en tepesine diker. Sancak dikilir dikilmez, düşman tarafından atılan 5 ok şehit edilir. Ama sancağı asla düşürmez. 4.Murat Han olanları duyduğunda öyle üzülür ki şu şöyle söyler:”Keşke Bağdat gibi kaleyi fethetmeseydim de,Genç Osman’ım ölmeseydi”. Daha sonra 4.Murat Han, Genç Osman için bir şiir yazar ve aynı zamanda çok duyduğumuz mehter marşlarından “Genç Osman” parçası Bağdat Fatihi Genç Osman’a aittir. Bağdat fatihi Genç Osman’ın mezarı halen Bağdat’ta bulunmaktadır.
Gökmen Yılmaz Erdem: Şair, Görmelisin Güzel Aksaray’ımı adlı şiiri yazmıştır.
Habib Efendi: Aksaraylı Müderristir. Orta Medreselerde ders okutmuştur. 1660 yılında vefat etmiştir.
Hallac-I Mansur: Spiritüalist yazar ve mistik şâir.
Hoca Mesut: Aksaray’daki ünlü hanlardan Ağzıkarahanı yaptırmıştır. Osmanlı kaynaklarında adı Hoca Mesut olarak geçen bir şairdir.
Hürrem Cemalî: Müderris, Şair ve Ediptir. Fatih Sultan Mehmet için manzum “Miftâhülferaç” i yazmıştır. 1512 yılında vefat etmiştir.
2.Kılıçarslan: II. Kılıç Arslan ya da İzzeddin Kılıç Arslan (İzz el-Din Kılıç Arslan bin Mesud) 113 – 1192 yılları arasında yaşamış Selçuklu Devleti’nin sultanıdır. Babası I. Rükneddin Mesud’un yerine tahta çıkmıştır.
İlknur İnceöz: Siyasetci-hukukçu.
Kerimüddin Mahmut: Aksaraylı Tarihçidir. Moğolların Anadolu Valisi Timurtaş izin verip Farsca ifadeli Müsameretüllahhâri yazmıştır.
Mahmut Makal: 1933 yılında, Aksaray’ın Merkez İlçeye bağlı Demirci köyünde doğdu. Siyasetçi ve yazardır.
Mahmut Öztürk: Siyasetçi.
Mehmet Akça: Aşık, halk ozanı, şair.
Mehmet Altınsoy: Siyasetçi.
Mehmet Borukcu: Rapçı, Türkiye sevdalısı bir sanatçı olan Mehmet Borukçu genellikle vatan konulu şarkılar söylemektedir.
Mehmet Can Doğan: Şair.
Mehmet Rifat Gürsoy: Siyasetçi.
Molla Çelebi: Aksaraylı müderris, kadı, tarihçidir. Aynı zamanda iyi bir şairdir. Zembilli Ali Efendi’nin oğlu olan Molla Çelebi, Tarihî Ali Osmanlı adlı bir tarih kitabı yazmıştır. 1550 yılında vefat etmiştir.
Muharip Gazi Asb. Mustafa ALPER: Aksaray ili Hırkatol Köyünde ilkokulu okumuş, Aksaray Lisesi ve Konya Astsubay Okulu ile Ankara Mamak Muhabere Sınıf Okulu ve Ordu Dil Okulunu bitirmiş, Şam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Riyad Kral Suud Üniversitesi Arap Dili bölümünü bitirmiş, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Muhabere Özel Tim Astsubayı olarak katılarak Muharip Gazi olmuş, Suriye’de Askeri Ataşelik, Suudi Arabistan, Libya ve Cezayir Büyükelçiliklerinde uzun yıllar Arapça – Fransızca- İngilizce – Osmanlıca – Türkçe Yeminli Tercümanlık yapmış ve 1999 – 2002 yıllarında Aksaray İl Genel Meclisi Üyeliği yapmıştır.
Mustafa Vehbi Çorakçı: Aksaray’lı ünlü bir iş adamıdır. Ticaret, ithalat ve ihracatla uğraşmıştır. Aksaray’da Galhane Teşkilatını kurmuştur. Atatürk ile aynı meclis altında çalıştı. Askeri ihtiyaçlar için ülkesine para desteğinde bulundu. Aksaray’ın il olmasını sağladı. Şehre elektriğin gelesini sağladı. Aksaray’ın gelişmesi için çok çalıştı.
Muzaffer Dilek: Siyasetçi.
Nevzat Köse: Siyasetçi.
Nurullah Nuri: Aksaray ilimizin en önemli şairlerinden biridir. Nuri mahlaslı Türkçe manzum “Seb” a-i Seyyâ’yi yazmıştır.
Osman Ertuğrul: Siyasetçi.
Ozan Nusret: şair.
Ömer Kaşif Nalbantoğlu: Aksaray’ın en önde gelen hayırseverlerinden biridir. Sayısız yardımlarda bulunmuştur. Son derece yenilikçi kişiliği ile yaşadığı Sağlık Kasabasında modern ziraat çalışmalarına öncü olmuştur.
Pir Ali Sultan: Aksaray’da yetişen meşhur velilerdendir. 16. yüzyılda yaşamıştır.
Ramazan Toprak: Siyasetçi.
Sadi Somuncuoğlu: siyasetçi, gazeteci.
Somuncu Baba (Şeyh Hamidi Veli): Osmanlı kuruluş döneminin ünlü mutasavvıfı ve alimdir. Aynı zamanda Bayramiyye Tarikâtı kurucusu Hacı Bayram Veli’nin de hocasıdır. Safevîyye Tarikâtı’nın Anadolu’ya yayılmasında etkin faaliyetlerde bulunmuş büyük bir mutasavvıftır.
Şair Yusuf Hakiki: Din adamı ve şair.
Şeyh Ali Efendi: Aksaraylı Nakşibent Şeyhi, müderris ve yazardır. Birçok medresede müderrislik yapmıştır. erh ve risaleleri vardır. 1700 yılında vefat etmiştir.
Ulvi Arı: Türk pantomim sanatçısı, oyuncu, yazardır. Pantomime Drama: Sözsüz Tiyatro isimli Türkiye’de bir ilk olan kitabını yazmıştır.
Umutzen: Sanatçı.
Yaşar Akbaş: şair.
Yunus Emre: Arapça ve Farsça dillerini bilen, tefsir, hadis gibi dini ilimlerin yanında tasavvufla ilgili diğer ilimlere de vâkıf olan büyük bir alimdir.
Yusuf Hakiki Baba: Aksaray’da medfûn evliyâdan biridir. Halk arasında Somuncu Baba diye meşhur olan Şeyh Hamîd-i Velî hazretlerinin oğludur.
Zenbilli Ali Efendi: 2. Bayezid döneminin Şeyhü’l İslam olarak atandı. 1525 yılında vefat etmiştir.
Zihni Üner: Siyasetçi.

Yorumlar

Yazıya 10. yorum yapılmış.

sevgi kırlı 27 Haziran 2016

evet ben aksaraylıyım çok güzel memleketim türiztik açısından zengin oldukca çok türis geliyor yemk açısından da zengin canak cömlek kebabı sıkma hurma talısı w sahire daha saysmadıklarım teşekkürlr admin memleketimi tanıtdığın için cömlek w halısıyla meşhur

Muharip Gazi Asb. Mustafa ALPER 30 Haziran 2016

MUSTAFA ALPER beyi Aksaraylı ünlüler listesinde görmek isteriz. Selamlar

admin 30 Haziran 2016

merhaba eklenmiştir.

Muharip Gazi Asb. Mustafa ALPER 2 Temmuz 2016

KADİR GECESİ, Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, duâ ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin tüm kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için fırsat sunmakta. Bu mübarek gecede, bu güzel ülkede birlikte yaşadığımız bütün vatandaşlarımız ve felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Yüce Allah’tan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, Türk & İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ederim.

Mevlüt 18 Ağustos 2016

Aksaray oldukça küçüktür aksarayin girisiyle çikişi toplam arabayla 6.5 dk mal gibi bi şehir hiç turist filanda gelmiyo full akçakentin cingani var. MR KEP ♡

yakup korkmaz 22 Aralık 2016

ŞİMDİ YUKARDA SAYDIĞINIZ KİŞİLER ÜNLÜMÜ OLUYOR ÜNLÜ DEDİĞİNİZ İNSANLAR ŞEHRİNE MİLLETİNE FAYDALI OLAN VE TÜRKİYE HATTA DÜNYA GENELİ TANINIR BU SAYFAYI KİM YAPMİŞSA HİÇDE HOŞ OLMAMIŞ KARDEŞİM AKSARAYLI ÜNLÜLERİ BİLDİĞİM KADARIYLA GENÇOSMAN PİRİ MEHMET PAŞA NURİ YAZICI EROĞLU HOLDİNG AHMET YAŞAR MAHMUT ÖZTÜRK ORHAN AYDIN SOMUNCUOĞLU. ALTINSOY .CELALEDDİNİ AKSARAYİ HASANDAĞINA ADIVERİLEN HASAN DEDE KÜLHANİ ALİ BABA .AKSARAYIN BARAJINI YAPTIRAN MAMASUN BARAJI RAHMETLİ MEDENİ BERK KENDİSİ AYNIZAMANDA ADNAN MENDERES ZAMANINDA BAŞBAKAN YARDIMCISIDIR ARTIBİR HATIRLATMADAHA YAPAYIM ÖVÜNMEK GİBİ OLMASIN KENDİSİ TOPAKKAYALIDIR ORHAN AĞAÇLI BU İNSANLARIN ELİ ÖPÜLÜR SİZ KİMİ YAZMIŞSINIZ ALLAH AŞKINA YUKARDAKİ BAZI İNSANLAR HARİÇ ÇOĞUNU KİMSE TANIMAZ ETMEZ YAPMAYIN ALLAH AŞKINA

Ersan TURKOGLU 20 Mayıs 2017

Mevlut aksaray kucuk dedigin yer turkiyede vatanina milletine en bagli sehirdir vee full akcakentin cingani diyonya yavsak git arastir akcakentide cingan kim ogren mal. Ben akcakentliyim bizim koyumz gbi tutkun ve secadali olda insan desinler sanada..

Arif Delen 22 Haziran 2017

Öğünmek Gibi Olmasın Aksaraylıyız
Sevdası yücedir sever gönülden
Bir türkü çığırır düşmez dilinden
Baba yiğidin harman olduğu yerden
Öğünmek gibi olmasın Aksaraylıyız

Ihlara Güzelyurt Ekecik Hasandağısı
Evliyalar diyarı şirin kültür deryası
El emeği göz nuru Taşpınar halısı
Öğünmek gibi olmasın Aksaraylıyız

E doksan kara yolu içinden geçer
Hem modern hemde tarihi eser
Tam Dünyanın merkezi olduğu yer
Öğünmek gibi olmasın Aksaraylıyız

Arif Delen söyler bu şehrimin ozanı
Çok seviyorum dostlar Aksaray’ımı
Hiç bir şey eksiltmez benim sevdamı
Öğünmek gibi olmasın Aksaraylıyız

Halk Ozanı Arif DELEN

Abdulkerim tükenmez 13 Aralık 2017

Aksaray nüfusuna kayıtlı biri olarak ilk okuduğumda oldukca şaşilacak duygulara kapildim
Memleketime ve tüm hemşehrilerime selam olsun

Ebise 22 Nisan 2018

Tarih sirasina gore yapilsaydi daha iyi olurdu. Bir cok eksigi var. yunus emre bir cumleyle gecistirilecek biri degil. Liste hem eksik hem de duzensiz. Dunku cocukla 500 yillik ulema ayni sirada. Aslinda internete link yapilarak anlatilsa daha iyi olurdu. Her neyse yine de bir liste bilmediklerimizi gorduk.